Cseri Kálmán: Tízparancsolat

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)

(Változatok közti eltérés)
A
A
9. sor: 9. sor:
Cseri Kálmán a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet lelkipásztora. Számos könyv, többek között a Tudom kinek hittem, Hogyan ad Isten gyõzelmet, Fürödj meg és megtisztulsz címû mûvek szerzõje.
Cseri Kálmán a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet lelkipásztora. Számos könyv, többek között a Tudom kinek hittem, Hogyan ad Isten gyõzelmet, Fürödj meg és megtisztulsz címû mûvek szerzõje.
-
 
-
 
-
 
-
E. H. Fosdick:
 
-
 
-
A szolgálat értelme
 
-
 
-
 
-
 
-
Az amerikai szerzõ bibliatanulmányozó vezérfonalát elõször 1929-ben adta ki magyarul az akkori MEKDSZ Szövétnek kiadója, dr. Victor János fordításában.
 
-
 
-
A „Napi jegyzetek” egy rövidebb bibliai szakaszt, ahhoz kapcsolódó elmélkedést valamint imádságot tartalmaznak, a fejezeteket lezáró hosszabb eszmefuttatásokban pedig a szolgáló élet különbözõ aspektusaiba nyerünk betekintést. Fosdick a maga nemében páratlanul ötvözi a közérthetõséget a mélységgel: egyszerre lírai és gyakorlatias, józan és szárnyaló, életközeli, mégis az örökkévalóságba tekintõ.
 
-
 
-
Mint ahogy nincs szünideje az olyan életnek, amely mindenestõl fogva szünidõ, mert hiszen a szünidõnek az a lényege, hogy elõtte és utána is kemény munka ideje van, ugyanúgy az olyan élet is, amely csupa élvezte akar lenni, nem ismeri az igazi élvezetet. Minden maradandó örömnek az a titka, hogy az ember fõképpen és elsõsorban valamilyen szolgálattevõ hivatásnak szentelje életét.
 
-
 
-
 
-
 
-
Michael Green:
 
-
 
-
Why bother vith Jesus?
 
-
 
-
 
-
 
-
When there is a whole supermarket of faiths to choose from, why is Jesus Christ so special?
 
-
 
-
„Here are some things I would look for in a faith that will bear my weight through life and in the face of death,” says Michael Green. „It must be true, relevant and able to change lives and whole societies. It must meet the deepest needs of men an women and it must be applicable with exual appeal to all people everywhere.”
 
-
 
-
Why bother with Jesus? considers twelve bite-sized reasons why Jesus passes the tests of a faith fo live by.
 
-
 
-
 
-
 
-
Joshua Harris:
 
-
 
-
Társtaláló
 
-
 
-
Ideje van az udvarlásnak
 
-
 
-
 
-
 
-
Joshua Harris, a Búcsú a randevúktól sikerkönyv szerzõje egyedülállók ezreit indította arra, hogy vizsgálják felül felszínes randevúikat.
 
-
 
-
Öt évvel azután, hogy maga is felhagyott a komolytalan randevúzgatással, találkozott Shannonnal, udvarolt a lánynak, majd feleségül vette.
 
-
 
-
Joshua a New Attitude Ministries igazgatója, valamint pásztori képzésben vesz részt Gaithersburg (Maryland) Covenant Life Church gyülekezetében.
 
-
 
-
Társtaláló... és azután?
 
-
 
-
Mi történik a hogy vagy? és a boldogító igen között? Hogyan találunk olyan társat egy életre, aki nem csak saját magát látja, hanem Isten áll élete középpontjában? A könyv õszintén, a szerelmet is vállalva, újszerûen és bibliai alapon foglalkozik a kapcsolatokkal. Céltudatos randevúzásról ír. Barátságról és lehetõségrõl. Szerelemrõl, amelyre a bölcsesség ügyel. Csatlakozzunk ahhoz a fiúhoz, aki búcsút vett a randevútól... és fogadjuk örömmel az udvarlást.
 
-
 
-
 
-
 
-
Francis A. Schaeffer:
 
-
 
-
The Mark of the Christian
 
-
 
-
 
-
 
-
In The mark of the Christian Francis Schaeffer deals with a subject very relevant to Christian churches and fellowships today. What action should be taken when Christians disagree? What does the New testament teach about Christian unity? What should always distinguish Christians from non-Christians? These are some of the vital questions this book seeks to answer.
 
-
 
-
Dr. Schaeffer, well known for his work with L’Abri Fellowship in Switzerland, has been guest lecturer at universities and theological colleges throughout Europe and the USA. His previous books, including Escape from Reason and Death in the City, have stimulated in many a concern for the age in which we live and a better understanding of its culture and mentality.
 
-
 
-
 
-
 
-
Alexander Seibel:
 
-
 
-
Krisztus Gyülekezete tévelygések veszélyben
 
-
 
-
 
-
 
-
Miért növekszik korunkban annyira a vágy a természetfölötti élmények és misztikus tapasztalatok iránt? Hiszen az értelem korszakában élünk. Vagy pedig valójában misztikus korban, ahogy ezt valaki megállapította? Nem igazolható-e a Bibliából a természetfölötti közlések utáni vágyakozás?
 
-
 
-
Rendkívül komoly kérdést tárgyal ez a könyv: számíthatunk-e a Szent Szellemnek még egyszeri általános kitöltetésére, és vele együtt jelekre, csodákra és Isten hatalmas tetteire, vagy világméretû hitetési hullám árad szerte? Mit mond errõl az Írás?
 
-
 
-
A szerzõ megkísérel feleletet adni erre a kérdésre a Biblia alapján. A „Krisztus gyülekezete tévelygések veszélyben” címû könyvét azzal a szándékkal írta a szerzõ, hogy olyan összefüggéseket tárjon fel, amelyeket gyakran nem vesznek figyelembe, és hogy intse, s hitükben erõsítse a keresztyéneket.
 
-
 
-
 
-
 
-
Don’t judge!
 
-
 
-
 
-
 
-
Don’t judge a book by its cover, or rather don’t judge this book without reading it first.
 
-
 
-
This is one of the very earliest records of the life of Jesus, and remains one of the easiest to read. It’s by Luke, who had a writer’s instinct about how to tell the big story. His purpose was to explain Christianity in an orderly way so that his friend for whom he wrote could make his own mind up about Jesus. It became one of the most widely read short books ever to be written, proving to be much more than just a simple biography.
 
-
 
-
 
-
 
-
Chris Davies, Brede Kristensen, Ada Lum:
 
-
 
-
Az ember Krisztus Jézus – Bibliatanulmányok Jézus Krisztus személyérõl
 
-
 
-
 
-
 
-
’Ki ez? Soha ember nem beszélt így, mint õ!’
 
-
’Csak egy falusi ács! Mit foglalkoztok vele?’
 
-
’Megszállott!’ – ’Õ a Messiás, a zsidók királya!’
 
-
’Hozsánna néki!’ – ’Feszítsd meg!’
 
-
’Bizony, ez az ember Isten Fia volt!’
 
-
 
-
A vita azóta is folyik: Ki volt Jézus? Miért érdekes ez még ma is!
 
-
 
-
Ez a könyv segíteni kíván abban, hogy Jézus történelmi alakját jobban szemügyre vehesd. Az evangéliumi részekre alapuló közel 50 bibliatanulmány célja, hogy olyannak tárja fel elõttünk Jézus személyét, amilyennek kortársai látták. Elõször úgy ismerték õt, mint egy különös embert, késõbb azonban ez az ismeret sokak életében páratlan jelentõségre tett szert, mert Jézusban isteni megoldást találtak az élet alapvetõ kérdéseire, és megváltozott emberként, új reménységgel nézhettek a jövõ felé...
 
-
 
-
 
-
 
-
Dr. Anne-Marie Kool:
 
-
 
-
Együtt az Ige körül – missziós kiscsoportok vezetése a gyülekezetben
 
-
 
-
 
-
 
-
Éveken át fénymásolatokban használt munkafüzet sokadik átdolgozását tartja kezében az olvasó. Nevezhetnénk tananyagnak is, hiszen tanulnunk kell, hogy a 21. század elején miként tehetünk eleget a missziói parancsnak. Tanulnunk kell érthetõen és világosan megfogalmazni hitünk igazságait. Ehhez viszont ismernünk kell Jézus Krisztust és a Bibliát.
 
-
 
-
A személyes bibliaolvasás semmivel sem pótolható, de a közös bibliatanulmányozás különleges lehetõség a Biblia megismerésére és a közösség gyakorlására. A csoportban egymás hite által épülhetünk, valamint tanúi lehetünk Isten mai csodáinak is, amint Szentlelke által megszólít embereket. Egy új élet születése ma is a legnagyobb csoda. Ne engedjük, hogy a hétköznapok nyüzsgése ezt elhomályosítsa!
 
-
 
-
 
-
 
Gary Chapman:
Gary Chapman:
-
 
Egymásra hangolva – az öt szeretetnyelv a házasságban
Egymásra hangolva – az öt szeretetnyelv a házasságban
-
 
-
 
-
 
Ez a könyv Amerika- és Európa-szerte nagy sikert aratott. Feltétlenül nyereség számunkra, hogy magyarul is olvashatóvá vált. Szerzõje – Gary Chapman – a kommunikáció-pszichológia eredményeire alapozva újabb fontos felfedezést tesz: a szeretetközlés többféle csatornán át történhet, de mindenki csak azt az adást képes fogni, amelyre neveltetése közben, közvetlen környezete és személyes hajlamai hatására ráhangolódott. Ezért gyakran megtörténik, hogy a szeretett személy a szerelmi lángolás alábbhagyása után nem érzi, nem fogja fel, hogy társa szereti õt. Sok házastársi kapcsolat szenved kárt emiatt. Pedig a megoldás egyszerû: fel kell ismernünk és meg kell tanulnunk társunk „szeretet-nyelvét”.
Ez a könyv Amerika- és Európa-szerte nagy sikert aratott. Feltétlenül nyereség számunkra, hogy magyarul is olvashatóvá vált. Szerzõje – Gary Chapman – a kommunikáció-pszichológia eredményeire alapozva újabb fontos felfedezést tesz: a szeretetközlés többféle csatornán át történhet, de mindenki csak azt az adást képes fogni, amelyre neveltetése közben, közvetlen környezete és személyes hajlamai hatására ráhangolódott. Ezért gyakran megtörténik, hogy a szeretett személy a szerelmi lángolás alábbhagyása után nem érzi, nem fogja fel, hogy társa szereti õt. Sok házastársi kapcsolat szenved kárt emiatt. Pedig a megoldás egyszerû: fel kell ismernünk és meg kell tanulnunk társunk „szeretet-nyelvét”.
-
 
A könyvben olvasható esetleírások – de bármelyikünk személyes tapasztalatai is – könnyen meggyõznek arról, hogy a házasságokban oly gyakori kommunikációs zavarok megoldásának a „kulcsa” került birtokunkba ezzel a könyvvel.
A könyvben olvasható esetleírások – de bármelyikünk személyes tapasztalatai is – könnyen meggyõznek arról, hogy a házasságokban oly gyakori kommunikációs zavarok megoldásának a „kulcsa” került birtokunkba ezzel a könyvvel.
-
 
-
 
-
 
-
Dr. Lawrence Crabb:
 
-
 
-
Mélybenézõ - Énünk és kapcsolataink gyógyulása
 
-
 
-
 
-
 
-
Ki mer szembenézni mindazzal, ami szíve mélyén, lelke rejtett zugaiban meghúzódik? Pedig érzéseinket, tetteinket és kapcsolatainkat nagyrészt ezek a hatások és élmények határozzák meg. A lelkész-pszichológus szerzõ önismeretre segít, és megmutatja a változás útját, amely elvezethet az õszinte és mély személyes kapcsolatra Istennel és emberekkel.
 
-
 
-
"Dr. Crabb könyvét nem lehet hideg tárgyilagossággal olvasni, mert az elsõ soroktól kezdve világossá válik, hogy csakis rólam van szó, senki másról... Egyetlen lelkiatyám se törõdött velem ennyire, mint ez a könyv, amely számomra nem egyszerû olvasmány, hanem Isten újabb kegyelme." /Fr. Barsi Balázs OFM/
 
-
 
-
A személyiséget és az életvezetést átalakító változásnak a lélek mélyén kell elindulnia, és belülrõl kifelé kell hatnia. Ezért jelenthet fordulatot életünkben Dr. Crabbnek ez a könyve, ha komolyan vesszük üzenetét. A belsõ ember újjászületése és megerõsödése hozhatja létre a mások számára is látható keresztény életvitel valódi megújulását. " /Dr. Pálhegyi Ferenc/
 
-
 
-
 
-
 
Nicky Gumbel:
Nicky Gumbel:
-
 
Ahogyan élni érdemes
Ahogyan élni érdemes
-
 
-
 
-
 
Sokan azt gondolják, hogy a Biblia elavult, unalmas és semmi köze a való élethez. „Ez tévedés!” mondja Nicky Gumbel ebben az eleven könyvben, ami kihívást jelent az olvasónak. Nicky bebizonyítja, hogy Pál filippibeliekhez írt levele világos és eroteljes válaszokat ad a huszonegyedik század elso évtizedében élok sok kérdésére és szükségére.
Sokan azt gondolják, hogy a Biblia elavult, unalmas és semmi köze a való élethez. „Ez tévedés!” mondja Nicky Gumbel ebben az eleven könyvben, ami kihívást jelent az olvasónak. Nicky bebizonyítja, hogy Pál filippibeliekhez írt levele világos és eroteljes válaszokat ad a huszonegyedik század elso évtizedében élok sok kérdésére és szükségére.
-
 
"Egy ideje már hiányzik a keresztény irodalmoból egy olyan könyv, ami elmondaná, hogyan éljük pozitívan és örömmel a hívo életet a gyakorlatban. Nicky Gumber betölti ezt a hiányt a Filippi levélrol írt gondos és megkapó tanulmánnyal. Ez a könyv felbecsülhetetlen érték mindazoknak, akik el akarnak indulni a keresztény életben."
"Egy ideje már hiányzik a keresztény irodalmoból egy olyan könyv, ami elmondaná, hogyan éljük pozitívan és örömmel a hívo életet a gyakorlatban. Nicky Gumber betölti ezt a hiányt a Filippi levélrol írt gondos és megkapó tanulmánnyal. Ez a könyv felbecsülhetetlen érték mindazoknak, akik el akarnak indulni a keresztény életben."
-
 
-
 
-
 
Josh McDowell:
Josh McDowell:
-
 
Az vagyok, akinek mások mondanak?
Az vagyok, akinek mások mondanak?
-
 
-
 
-
 
"Szeretném, ha mások elfogadnának, de félek a visszautasítástól."
"Szeretném, ha mások elfogadnának, de félek a visszautasítástól."
"Látszatra kiegyensúlyozott vagyok, de a lelkem mélyén tele vagyok szorongással."
"Látszatra kiegyensúlyozott vagyok, de a lelkem mélyén tele vagyok szorongással."
"Azt hiszem, vannak értékes adottságaim és képességeim, mégis félek, hogy kudarcot vallok és nevetségessé válok."
"Azt hiszem, vannak értékes adottságaim és képességeim, mégis félek, hogy kudarcot vallok és nevetségessé válok."
"A lelki életem beszukült és erotlen"
"A lelki életem beszukült és erotlen"
-
 
Ha bármelyik fenti állítás igaz rád, akkor ez a könyv segítséget jelenthet számodra abban, hogy legyozd félelmeidet, szorongásodat, önbizalomhiányodat. Megtudhatod belole, hogyan szabadulhatsz meg a téged gátló érzésektol, hatásoktól. A szerzonek, Joch McDowellnek, mindez személyes tapasztalata. Miután évekig küzdött az értéktelenség érzésével és a félelemmel, sikerült javítania rossz énképén, és dinamikus eloadóvá és íróvá vált.
Ha bármelyik fenti állítás igaz rád, akkor ez a könyv segítséget jelenthet számodra abban, hogy legyozd félelmeidet, szorongásodat, önbizalomhiányodat. Megtudhatod belole, hogyan szabadulhatsz meg a téged gátló érzésektol, hatásoktól. A szerzonek, Joch McDowellnek, mindez személyes tapasztalata. Miután évekig küzdött az értéktelenség érzésével és a félelemmel, sikerült javítania rossz énképén, és dinamikus eloadóvá és íróvá vált.

2006. november 18., 16:24 változat

A Teremtõ a Tízparancsolattal az emberi együttélést védi és szabályozza. Azért uralkodik akkora káosz a világban, mert képtelenek vagyunk betartani Isten törvényeit. A hívõ ember viszont Jézus Krisztus segítségével, belsõ indíttatásból élhet Isten akarata szerint. Mit jelent mindez a hétköznapi gyakorlatban? - E kérdésre választ keresve magyarázza végig a szerzõ a "tíz igét" számtalan életbõl vett példa segítségével. „Ha kivennénk a Tízparancsolatot és az általa sugallt törvényeket a mindennapi életbõl, az olyan tragédiát okozna, mintha a nagyvárosokban egyszerre kikapcsolnák az közlekedési lámpákat és eltávolítanák a jelzõtáblákat.”

A Tízparancsolat nem önkényes utasítások és tilalmak gyûjteménye: a világmindenség Ura és Teremtõje adta õket a tõle elfordult emberiség életének védelmezésére és szabályozására.

Ám éppen azért uralkodik akkora káosz a világban, mert a bûnös ember képtelen betartani Isten törvényeit. Ez ráébresztheti arra, hogy mindenestõl kegyelemre szorul. Aki tehetetlenségét belátva Jézus Krisztushoz fordul, és Õt életébe fogadja, az attól kezdve nem kívülrõl hangzó elõírásokat próbál teljesíteni, hanem belsõ indítás és erõ segítségével élhet Isten akarata szerint.

Hogy mit jelent mindez a hétköznapi gyakorlatban? – E kérdésre választ keresve magyarázza végig a szerzõ a „tíz igét” a tõle megszokott meleg határozottsággal, sok életbõl vett példa segítségével.

Cseri Kálmán a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet lelkipásztora. Számos könyv, többek között a Tudom kinek hittem, Hogyan ad Isten gyõzelmet, Fürödj meg és megtisztulsz címû mûvek szerzõje. Gary Chapman: Egymásra hangolva – az öt szeretetnyelv a házasságban Ez a könyv Amerika- és Európa-szerte nagy sikert aratott. Feltétlenül nyereség számunkra, hogy magyarul is olvashatóvá vált. Szerzõje – Gary Chapman – a kommunikáció-pszichológia eredményeire alapozva újabb fontos felfedezést tesz: a szeretetközlés többféle csatornán át történhet, de mindenki csak azt az adást képes fogni, amelyre neveltetése közben, közvetlen környezete és személyes hajlamai hatására ráhangolódott. Ezért gyakran megtörténik, hogy a szeretett személy a szerelmi lángolás alábbhagyása után nem érzi, nem fogja fel, hogy társa szereti õt. Sok házastársi kapcsolat szenved kárt emiatt. Pedig a megoldás egyszerû: fel kell ismernünk és meg kell tanulnunk társunk „szeretet-nyelvét”. A könyvben olvasható esetleírások – de bármelyikünk személyes tapasztalatai is – könnyen meggyõznek arról, hogy a házasságokban oly gyakori kommunikációs zavarok megoldásának a „kulcsa” került birtokunkba ezzel a könyvvel. Nicky Gumbel: Ahogyan élni érdemes Sokan azt gondolják, hogy a Biblia elavult, unalmas és semmi köze a való élethez. „Ez tévedés!” mondja Nicky Gumbel ebben az eleven könyvben, ami kihívást jelent az olvasónak. Nicky bebizonyítja, hogy Pál filippibeliekhez írt levele világos és eroteljes válaszokat ad a huszonegyedik század elso évtizedében élok sok kérdésére és szükségére. "Egy ideje már hiányzik a keresztény irodalmoból egy olyan könyv, ami elmondaná, hogyan éljük pozitívan és örömmel a hívo életet a gyakorlatban. Nicky Gumber betölti ezt a hiányt a Filippi levélrol írt gondos és megkapó tanulmánnyal. Ez a könyv felbecsülhetetlen érték mindazoknak, akik el akarnak indulni a keresztény életben." Josh McDowell: Az vagyok, akinek mások mondanak? "Szeretném, ha mások elfogadnának, de félek a visszautasítástól." "Látszatra kiegyensúlyozott vagyok, de a lelkem mélyén tele vagyok szorongással." "Azt hiszem, vannak értékes adottságaim és képességeim, mégis félek, hogy kudarcot vallok és nevetségessé válok." "A lelki életem beszukült és erotlen" Ha bármelyik fenti állítás igaz rád, akkor ez a könyv segítséget jelenthet számodra abban, hogy legyozd félelmeidet, szorongásodat, önbizalomhiányodat. Megtudhatod belole, hogyan szabadulhatsz meg a téged gátló érzésektol, hatásoktól. A szerzonek, Joch McDowellnek, mindez személyes tapasztalata. Miután évekig küzdött az értéktelenség érzésével és a félelemmel, sikerült javítania rossz énképén, és dinamikus eloadóvá és íróvá vált.

Személyes eszközök