Kéziratos bibliatanulmányozás

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)

Itt vagy most: Mekdsz kézikönyv >>> Kéziratos bibliatanulmányozás (5. függelék)


A különböző Biblia-kiadások tulajdonképpen gyakran már el is végezték a BT első felét. Részekre osztották a szöveget (nyilván a szöveg gondos megfigyelése után), és címeket adtak az egyes részeknek, jelezvén ezzel a fő gondolatot és a gondolatmenetet. A részekre osztás és a címek természetesen nem képezik a Biblia ihletett részét. Ezek el is térnek egymástól a különböző Biblia-kiadásokban. Akár az is elképzelhető, hogy olykor tévedtek az adott kiadás készítői. De, még ha nem is tévedtek, akkor is jó nekünk is megbirkózni a részekre osztás, címadás feladatával, mert ez a szöveg pontosabb megfigyelését segítheti elő. Ehhez a feladathoz csinálhatunk a csoporttagoknak „bibliai kéziratot”, amiből hiányoznak a versszámok, szakaszbeosztások, címek. Az alábbiakban mutatunk erre egy példát, illetve leírunk egy lehetséges BT-vázlatot az adott szöveghez.

1Kor 11:17-34

"Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.” Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem."


Hogy ének, ima van-e az alkalom elején, végén, közben, azt meghatározhatja a diákkör hagyománya, a tagok igénye, az alkalom célja, a helyszín stb. Ezekkel a kérdésekkel itt most nem foglalkozunk.

  • Ha a diákkör még nem csinált ilyet, vagy vannak új tagok, akkor a BT vezetője néhány (!) percben elmondja a BT lényegét és azt, hogy miért választotta a „kéziratos BT” formát. (max. 5 perc)
  • Ezután felteszi a bevezető kérdéseit:

Ha már ismered az adott részt, akkor mi jut róla egyből az eszedbe? Miért? Szereted ezt a bibliai részt? Ezekkel a kérdésekkel eléri, hogy egyrészt a résztvevők megfogalmazzák prekoncepcióikat, amikre a későbbiekben majd lehet utalni, másrészt a tájékozatlanok kapnak egy kis háttér-információt arról, hogy keresztyén körökben hogyan szokás ezeket a jól ismert bibliai sorokat használni (úrvacsora). A vezető végig figyel arra, hogy az esetleges kánaáni szavakat, a megértéshez nem mindenki által birtokolt előképzettséget igénylő kijelentéseket elmagyaráztassa. (max. 10 perc)

  • Ezután a vezető röviden bíztatja a társaságot, hogy most egyenlőre mindenki próbáljon elvonatkoztatni a saját élményeitől, és először koncentráljanak arra, hogy Pál apostol korában mit jelenthettek ezek a szavak az eredeti címzetteknek. (max. 5 perc)
  • A következő feladatot adja a résztvevőknek:

Próbáld meg részekre osztani a szöveget és adj címet a részeknek! A részekre osztásban segíthet, ha meghatározod az egyes részek kulcsszavait, az esetleges szó-/szófordulat-ismétlődéseket, a periodikusan visszatérő gondolatokat stb. Ügyelj arra, hogy a szakaszcímek tükrözzék a gondolatmenetet! Végül próbáld meg meghatározni, hogy mi lehetett a korinthusiak problémája, amire Pál itt reagál!

Most mindenki kap max. 15 percet a feladat egyéni megoldására, utána ismét összeülünk megbeszélni a felfedezéseinket.

  • Mintegy max. 15 percben megvitatják a felfedezéseket. A vezetőnek azt kell elősegítenie, hogy a résztvevők a gondolatmenetet rekonstruálják. A részekre osztás és a címadás csak eszköz, nem végcél. Vigyázni kell arra, hogy ne ragadjanak le túl hosszú ideig egy-egy részproblémánál. (pl. Érdekes kérdés, hogy miért haltak meg sokan (18. sor). Sokat lehet ezen elmélkedni, de ez nem biztos, hogy segít a gondolatmenet végigkísérésében.) Arra is vigyázni kell, hogy a résztvevők érveiket lehetőleg a szövegből vegyék és a szöveggel mindent alá tudjanak támasztani, amit mondanak. A vezető készüljön (akár előre, akár az előző 15 perc alatt) olyan kérdésekkel, amikkel a gondolatmenetre kérdez rá, pl.:

A 8. sor utáni rész hogyan válaszol az előző sorokban bemutatott problémára? A szövegkörnyezet alapján hogyan definiálnád a „méltatlan” jelzőt a 14. sorban? Stb.

  • Ezután a vezető röviden összefoglalja a beszélgetés során kialakuló konszenzust (vagy ha nincs ilyen, akkor a vita állását), és rátér a tanulságok levonására, az alkalmazásra, valami ilyesmi szöveggel:

Tanulmányozásunk elején láttuk, hogy mit jelent számunkra ez a szöveg. Aztán megnéztük, hogy miről szólt ez az eredeti címzetteknek. Mi életünk során mikor küszködünk hasonló problémákkal, mint a korinthusiak? Vannak egyáltalán hasonló problémáink? Ez a szöveg csak az úrvacsoráról szól, vagy tanulhatunk belőle valami olyasmit is, ami a hétköznapjainkat érinti? Mi az? Releváns lehet ez a szöveg a mi számunkra a diákkörben? Szerintetek hogyan lehet félreértelmezni ezt a szöveget? Stb. (max. 20-25 perc)

Ez természetesen csak egy példa. Sok minden függ az adott igeszakasztól, attól, hogy mennyi idő van összesen a BT-re, hogy vannak-e jelen nem hívők, hogyan alakul menet közben a beszélgetés.

Személyes eszközök